سال جهش تولید

بهارانچی دهی از دهستان ماربین بخش سده­ شهرستان اصفهان است که در راه اصفهان به نجفآباد قرار­گرفته و با محلات گورتان و لادان هم‌جوار است. آب آن از رودخانه و چاه تأمین می‌شود (فرهنگ جغرافیایی ارتش، 1328: 10/42) و در گذشته، از 72 سهم آب مادی خلیل (معروف به مادی سهم) 2 سهم برمی­ داشت (جابر انصاری، 1378: 422).

1399-03-26 22:37