سال جهش تولید
  • 1399-04-13 17:03
  • كد محتوا:14386
این منطقه، در سال 1360 با ورود ایرانی های مقیم کشور عراق که در یک شورش، از کشور عراق رانده شدند و به ایران مهاجرت کردند پایه گذاری شده است. قبل از این تاریخ، این منطقه به ملک شهر معروف بود. با ورود عرب های مهاجر، مالکان زمین های منطقه را به مهاجران فروختند و به همین دلیل، از آن تاریخ به بعد به این قسمت ملک شهر، منطقه عرب ها گفتند و سپس نام آن را به امیرعرب تغییر دادند. اکثر ساکنان آن، غیربومی و مهاجرند. این محله پیش از این، یک دوشنبه بازار داشت که وسط محله برپا می‌شد ولی به دلیل ایجاد مزاحمت، رییس وقت شورای شهر، این بازار را به زمین بازی آن محله منتقل کرد. منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.